Saturday, May 5, 2018

جمهوری اسلامی تصمیم دارد اقامتگاه رضاشاه در جزیره موریس را بفروشدجمهوری اسلامی تصمیم دارد اقامتگاه رضاشاه در جزیره موریس را بفروشد
دماوند مطلع شده که دولت جمهوری اسلامی قصد دارد اقامتگاه والری، محل سکونت رضاشاه در جزیره موریس را به فروش برساند و هزینه حاصل از آن را به وزارت امور خارجه اختصاص دهد.
اقامتگاه محل سکونت رضاشاه پهلوی در روستای موکای جزیره موریس در اقیانوس هند قرار دارد که پس از تبعید رضاشاه پهلوی به این جزیره، مدتی محل سکونت او و خانواده اش بود.
این اقامتگاه در دوران پادشاهی پهلوی توسط دولت ایران خریداری شده بود و جزو اموال دولت ایران به حساب می آید اما دولت جمهوری اسلامی در حال بررسی فروش آن است تا پولش را صرف پروژه هایی کند که کسی از آنها اطلاع ندارد.
دولت جمهوری اسلامی از هرگونه رسیدگی به اقامتگاه والری در سال های اخیر خودداری کرده و این ساختمان حالت مخروبه به خود گرفته است.