Tuesday, October 18, 2016

تجاوز به دختر مترجم افغان در اردوگاه مهاجران در فرانسهدر اردوگاه مهاجران در شهر "کاله" در فرانسه، سه مهاجر از افغانستان به یک روزنامه نگار و مترجم حمله نمودند.

به گزارش خبرگزاری TASS، گزارشگری از کانال تلوزیونی فرانسه، به تحقیق در خصوص وضعیت مهاجران زیر سن قانونی در اردوگاه می پردازد. در روند تهیه این گزارش، یک دختر مترجم افغان 38 ساله از شهر پشتوهمراه این گزارشگر بود. یک شب در ساعت 3، سه مهاجر مسلح به سلاح سرد، این گزارشگر و مترجم را غافلگیر نمودند. این افراد پس از تهدید نمودن این دو، تجهیزات فیلمبرداری را از آنها گرفته و در عین حال یکی از این مهاجمان به دختر مترجم تجاوز نمود. در حال حاضر پلیس در حال بررسی پرونده این جنایت می باشد

منبع خبرگزاری روسیه