Thursday, January 23, 2014

مانکن اسلامی


پاهای لخت و عور مانکن ها را اینگونه می پوشانند تا جوانان را در مملکت اسلامی از راه بدر نکنند

Friday, January 17, 2014

در جمهوری اسلامی جاسوسی کنید و جایزه بگیرید
طنز روزگار


در زیر آیه قرآن در مملکت اسلامی چه مینویسند

Friday, January 10, 2014

Monday, January 6, 2014

قسمتی از عذاب زن های بی حجاب را بخوانید برای یک تار مو این همه عذاب
به راستی که چه خدای بیرحم و شکنجه گری
آقا من مسلمون نیستم
تقصیر من چیه که زن متولد شدم

Thursday, January 2, 2014