Sunday, July 22, 2018

روحانی خطاب به ترامپ: با دم شیر بازی نکن؛ پشیمان‌ کننده است


روحانی خطاب به ترامپ: با دم شیر بازی نکن؛ پشیمان‌ کننده است. تنگه‌های زیادی داریم؛ هرمز فقط یکی از آنهاست