Friday, June 29, 2018

توافق پشت پرده روحانی و سپاهتوافق پشت پرده روحانی و سپاه
مهردادشاکری  
با تشدید اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف کشور و تعطیلی بازارها در شهرهای بزرگ که این تعطیلی ها با هدایت اتاق فکر سپاه برای تحت فشار قرار دادن دولت روحانی انجام گرفت،
به نظر میرسد روحانی برای فرار از بحران و جلوگیری از سخت تر شدن شرایط دولت خود و راضی نگاه داشتن سپاه و دلواپسان از خود به ناچار مجبور به توافق در پشت پرده با سپاه شده است.
سپاه قرار شده است دست از هجمه های وسیع خود بر علیه دولت بردار و در مقابل دولت روحانی هم نسبت به ساپورت بیشتر مالی سپاه و دادن پروژه های بزرگ اقتصادی به سپاه اقدام نماید.
روحانی سپاه را تهدید کرده بود که در صورت ادامه روند فعلی مجبور خواهد شد دست سپاه را در اتفاقات اخیر رو کند.
سپاه از مواضع خود بر علیه روحانی کوتا خواهد آمد
و بزودی پرونده فساد اقتصادی برادر حسن روحانی و برادر آقای جهانگیری مختومه خواهد شد.
منبع نگام