Friday, April 24, 2015

کتاب یک داعشی در باره فوتبالکتاب حقیقه کره القدم
در بخشی از این کتاب آمده:
فوتبال از جمله ورزش هایی است که مربوط به بلاد کفر است و کلمات فول، پنالتی، سانتر، کورنر، اُوت، گل، کاپیتان و کارت، همگی کفر آمیز است

این ورزش حرام است مگر اینکه 14 مورد آن تغییر کند
1- بجای دو تیرک از سه تیرک استفاده شود
2- بجای یازده بازیکن از ده بازیکن باید استفاده شود
3- در صورتی فوتبال حلال خواهد بود که داور نداشته باشد و إلا حرام است
و....