Friday, April 17, 2015

کاریکاتور نشریه سعودینشریه دولتی « الریاض » در کاریکاتوری حاجی های حزب اللهی را در زیر پرچم های جمهوری اسلامی و بطری سر بسته صادراتی ،  آدمهایی وحشی و افرادی  چماقدار ترسیم کرده است