Thursday, June 27, 2013

تصویری از اولین گیاهی که به خداوند عزوجل ایمان آوردهمچنین نقل است که آیت الله دستغیب شیرازی در یکی از سخنرانی های اوایل انقلاب گفته بود که اگر زنی بیش از 7 بادنجان را پشت سر هم هر چند با اجازه شوهرش پوست بکند بایستی غسل جنابت انجام دهد .Tuesday, June 18, 2013

دست دادن یک آخوند به زن بی حجاب
فوتبال در مملکت اسلامی
هیچ کجای جهان روی پیراهن های ورزشی این چرت و پرت ها را نمی نویسند

Friday, June 7, 2013