Friday, November 1, 2019

هنر جنگ؛ آموزه هایی از ۳۰۰۰ سال پیش برای کار و زندگیهنر جنگ؛ آموزه هایی از ۳۰۰۰ سال پیش برای کار و زندگی

یک برش دانایی
کسی جنگ را می برد که بداند چه موقع حمله کند و چه موقع نه… و که بداند چگونه با نیروهای زیردست و بالادست تعامل و همکاری داشته باشد.
عصر ایران؛ یک برش دانایی – سان تزو، فیلسوف و نظریه پرداز جنگی چین در 3000 سال پیش بود. او برای اولین بار در جهان کتاب آموزه های جنگی را مدون کرد و به پادشاه عصر خودش تقدیم کرد.

این کتاب در قرن های بعدی به دهها زبان زنده دنیا ترجمه شد و برای سال های متوالی، مورد مراجعه ژنرال ها در سراسر جهان بود.
با این حال، امروز این کتاب نه صرفاً در حوزه جنگاوری که در عرصه عمومی زندگی به ویژه در مدیریت و کسب و کار مورد مطالعه قرار می گیرد و کوشیده می شود تعالیم آن با مباحث کار و زندگی، تطبیق داده شود.
در یک برش دانایی امروز، مروری داریم بر کتاب “هنر جنگ” که جزو معروف ترین کتاب های جهان به شمار می رود و هنوز در کتابفروشی های سراسر جهان از جمله ایران می توان آن را یافت. تطبیق این آموزه ها با زندگی و کسب و کارتان با خود شما!
هنر جنگ