Sunday, October 6, 2019

دفتری به یادگار مانده از سیاوش کسرائی- ابوالفضل محققیدفتری به یادگار مانده از سیاوش کسرائی، ابوالفضل محققی
گاه طنین یک صدای آشنا، دیدن یک چهره، یک فضا، حس هائی را در تو زنده می‌سازد که ترا در خود غرق می‌کند و به خاطراتی دور می‌برد. زمان محو می‌گردد مکان از دست رس تو خارج می‌شود.
خاطره چون رویائی در بیداری ذهن ترا می‌گیرد. از بایگانی سالیان ورقی پیش می‌کشد و ترا به باز خوانی آن مجبور می‌سازد.
ذهن آدمی را از این رویا‌ها وخاطرات گریزی نیست! چرا که بخشی از وجودت بخشی از کودگی وجوانیت در آن جا غنوده است.
تمامی اشیا با خاطره مفهوم می‌یابند و تداعی می‌شوند و همراه خود ده‌ها خاطره و مفاهیم دیگر را بیاد می‌آورند.