Monday, August 26, 2019

شاعر آلمانی که نزدیک بود چهار سده قبل در ایران کشته شودشاعر آلمانی که نزدیک بود چهار سده قبل در ایران کشته شود
نزدیک چهار سده قبل کم مانده بود که پل فلمینگ سر خود را در اصفهان به باد دهد. این شاعر بزرگ دوره باروک چیزی نمانده بود که به دست مأموران هندی در پایتخت صفویان کشته شود، اما سرانجام قورچیان شاه صفوی به دادش رسیدند.
آدام اولریوس، منشی ریاضیدان دربار هولشتاین، در سال ۱۶۳۷ میلادی از طرف فریدریش سوم، امیر شلزویگ هولشتاین، برای برقراری "روابط مودت‌آمیز" به دربار پرشکوه صفویان فرستاده شد؛ پل فلمینگ شاعر در این سفر او را همراهی می‌کرد.
آن دو برای عزیمت از شمال آلمان به مرکز ایران، راهی دراز و ناهموار سپری کردند. از قصر گوتورف در هولشتاین تا پایتخت ایران ۴۷۳۶ کیلومتر راه است. رفت و برگشت پل فلمینگ به اصفهان چهار سال طول کشید.
از گزارشی که آدام اولریوس تحریر کرده، چنین بر می‌آید که آنها برای رسیدن به ایرا موانع طبیعی و حوادث ترسناک بیشماری را از سر گذرانده‌اند و بارها خطر از بیخ گوششان گذشته است.
آدام اولریوس در یادداشت‌هایی که به تازگی چاپ ویراسته‌ای از آنها تحت عنوان "سفر به مسکو و ایران" منتشر شده است، تعریف می‌کند که کم مانده بود آن دو آلمانی در اصفهان سر خود را به باد دهند.