Wednesday, July 31, 2019

سوختن يا سوزاندن اسناد تاریخی در سالگرد مشروطه؟ شکوه میرزادگیسوختن يا سوزاندن اسناد تاریخی در سالگرد مشروطه؟ شکوه میرزادگی

چند روز پیش نامه ای «خصوصی» داشتم از کارشناسی خوش نام که سال هاست در حوزه ی میراث فرهنگی کار کرده است. در این نامه او به صراحت آتش سوزی اخیر بافت تاریخی حسن آباد(1) را عمدی و کار بخشی از  عوامل رژیم ذکر کرده است. این کارشناس (که خواسته از نام مستعار «کاشف» برای او استفاده شود) در نامه ی بلند خود می نویسد:« برخلاف آن چه در رسانه های دولتی منتشر شده، در آتش سوزی دفترخانه ی شماره ی 39 تهران،(2) فقط وصیت نامه ی دکتر مصدق یا نامه های آیت الله کاشانی سوخته نشد، بلکه هزارها نامه و سندی از بین رفت که مربوط می شدند به  دورانی بلند ـ از سال های 1280 خورشیدی، حوالی تشکیل “انجمن باغ میکده”، تا سال های اول دهه 40 خورشیدی».(3)

اسناد دفترخانه ی 39
این کارشناس همچنین از وجود اسناد و نامه های افراد سرشناسی در دفترخانه ی 39 خبر می دهد که تازه دو هفته قبل از آتش سوزی برخی از روسای سازمان از وجودشان آگاه شده بودند. و چند روزی کپی برخی از آن ها بین شان دست به دست می گشت. این نامه ها بخشی مربوط به مکاتبات خصوصی و اداری افراد دولتی در دوران قاجاریه و دوران پهلوی اول و دوم بوده است، مثل نامه های ملکه جهان مادر احمدشاه، سپهدار اعظم، حسن مدرس، سیدضیاء، فروغی و ….و بخشی مربوط به مکاتبات روحانیون مشهور در همین دوران ها.