Sunday, July 28, 2019

نقش اسلام در تجارت جهانی برده‌نقش اسلام در تجارت جهانی برده‌
– فرض سگال که برده‌داری یک «راز اسلامی» است کمی گیج‌کننده است. هنگامی که اسلام به عنوان نهاد مذهبی و سیاسی سازمانیافته ظهور کرد، برده‌داری در  واقعیت زندگی جریان داشت. در حقیقت واقعیتی بود که از هزار سال قبل از ظهور اسلام وجود داشته است.
– دین اسلام قطعاً نژادپرست نیست. این کاملا از جای جای آیات قرآن و سخنان و احادیث نبوی روشن است. با این حال، به عنوان یک تمدن، نژادپرستی در آن وجود دارد.
– نژادپرستی مسلمانان، در ارتباط با افراد بی‌سواد، متعصب و حاشیه‌ای است. نژادپرستی غربی‌ها اما اغلب حمایت‌های عظیمی را در بر داشته و تلاش کرده که خودش را به عنوان پایه‌ای برای بدعت در مسیحیت و شبه‌علمی و جادو جنبل تثبیت کند. در جهان اسلام شخصیت‌هایی شبیه آدولف هیتلر یا هندریک فروورد وجود ندارد.
امیر طاهری, كيهان چاپ لندن:
آیا برده‌داری  راز خانوادگی چرکینی است که مسلمانان می‌خواهند  آن را مخفی کنند؟ این پرسشی است که رونالد سگال در آخرین کتاب خود «بردگان سیاه اسلام: دیاسپورای دیگری از سیاه‌پوستان» پیش کشیده؛ کتابی که در هر دو سوی آتلانتیک تحسین بسیاری ازمنتقدین را به همراه داشته است.

این کتاب در ادامه  مطالعات اولیه سگال در مورد «دیاسپورای سیاه‌پوستان» است که در آن به تجارت برده توسط اروپایی‌ها پرداخته است. کتاب سگال ابتدا در سال  ۲۰۰۱ در Aarrdback منتشر شد و اکنون  با یادداشت‌ها و تصاویر بیشتری تجدید چاپ شده است.
بردگان سیاه اسلام؛ دیاسپورای دیگر سیاهان
رونالد سگال
چاپ نخست ۲۰۰۱
دلیل اینکه چرا سگال از اصطلاح «دیاسپورا» در عناوین هر دو کتابش استفاده کرده روشن نیست. «دیاسپورا» به داستان یهودیانی اشاره دارد که بعد از ویرانی معبد دوم [بعد از بازسازی هیکل سلیمان نام گرفت] در فلسطین در سراسر جهان پراکنده شدند. در حالی که سیاه‌پوستان که از اراضی بومی خود دور شدند، سرزمین خود را داوطلبانه و به اراده خود ترک نکردند بلکه ربوده شده و به سرزمین‌های دیگر برده شدند تا به عنوان برده فروخته شوند.