Tuesday, July 2, 2019

ساسانیان در گرجستان و آتشکده‌ای که مسجد شد


در تارنماهای گردشگری تفلیس، پایتخت گرجستان، بنایی با یک نام ایرانی به چشم میخورد: "آتشگاه". پیشینه این ساختمان آجری به زمان ساسانیان بازمیگردد اما بسیاری از بازدیدکنندگان ایرانی در تفلیس از وجود آن بیخبرند.

ساسانیان در گرجستان و آتشکده‌ای که مسجد شد
پژمان اکبرزاده
روزنامه نگار
در تارنماهای گردشگری تفلیس، پایتخت گرجستان، بنایی با یک نام ایرانی به چشم می‌خورد: "آتشگاه". پیشینه این ساختمان آجری به زمان ساسانیان بازمیگردد اما بسیاری از بازدیدکنندگان ایرانی در تفلیس از وجود آن بی‌خبرند.
"آتشگاه" تا سال ۲۰۰۷ در خطر ویرانی بود تا در نهایت در"برنامه بازسازی آثار میراث فرهنگی تفلیس قدیم" با پشتیبانی مالی وزارت خارجه نروژ مرمت و با یک سقف حفاظتی پوشانده شد.
ببینید: ویدیوی ۳۶۰ درجه از درون آتشگاه تفلیس
در بیرون از مرزهای کنونی ایران، آتشکده های تاریخی که تا امروز بر جای مانده باشند بسیار کمیابند. آتشگاه تفلیس در دامنه کوه و پایینتر از"نارین قلعه" (دژ مشرف به شهر) قرار دارد. به نظر می‌رسد این بنا شمالی ترین آتشکده زرتشتی باشد که در طول تاریخ ساخته شده است.