Sunday, June 23, 2019

قوانین شرعی اسلامی و قوانین و روابط بین‌المللی نوینقوانین شرعی اسلامی و قوانین و روابط بین‌المللی نوین
احد قربانی دهناری

قوانین بین‌المللی نوین بر طبق تعریف سازمان ملل متحد مسئولیت‌های قانونی دولت‌ها را در برخورد آنها با یکدیگر و رفتار آنها با افراد درون مرزهای دولتی آنها تعریف می کند. دامنه آن شامل طیف گسترده‌ای از مسائل مربوط به مسائل بین المللی می‌شود مانند حقوق بشر، خلع سلاح، جرایم بین‌المللی، پناهندگان، مهاجرت، مسائل ملی، رفتار با زندانیان، بکارگیری قهر، مناقشات دولت‌ها و چگونگی رفتار آنها باهم جنگ و … همچنین قوانین مشترک جهانی مانند محیط زیست و توسعه پایدار، آبهای بین المللی، فضای بیرونی (Outer Space Treaty)، ارتباطات جهانی و تجارت جهانی را تنظیم می کند.
هدف و کارکرد قوانین بین‌المللی نوین، تنظیم روابط دولت‌ها مطابق با اصل برابری و عدالت در برابر قانون برای همزیستی مسالمت‌آمیز دولت‌ها جهت ترویج و ارتقای امنیت، رفاه و آسایش دولت‌ها و شهروندان آنها است. مفهوم قوانین بین‌المللی یک پدیده بسیار جدید است. در روابط  و قوانین کشورها در تاریخ باستان و پیشامدرن، برابری، حق حاکمیت و همزیستی ملت‌ها و حل مناقشات با روش‌های قهرپرهیز به رسمیت شناخته نمی شد.