Saturday, June 15, 2019

نصب مجسمه سعدی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شدنصب مجسمه سعدی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد
ساخت و نصب یک مسجمه از سعدی، شاعرپرآوازه در شهر شیراز به دلیل شباهت نداشتن به تصاویر موجود از این شاعر با واکنش هایی در شبکه های مجازی روبرو شده است.
اولین مجسمه از سعدی در سال ۱۳۳۱ در این شهر نصب شد و حال بعد از ۶۷ سال نصب این مجسمه که گفته شده شباهتی به تصاویر قبلی از این شاعر ندارد و همچنین طراحی نامناسب آن در شبکه های اجتماعی خبرساز شده است.