Sunday, March 24, 2019

این هم یک جنایتکار باسواد دیگراین هم یک جنایتکار باسواد دیگر
مسعود نقره کار
1
حکومت اسلامی یعنی حکومت بحران‌های رنگارنگ، بحران هائی که یا واقعی هستند یا دست سازِ حکومت‌اند. برای نمونه بحران اقتصادی درایران یک بحران واقعی ست که بی لیاقتی، بلاهت و فساد حکومتی از عوامل مهم بروزاین بحران است، اما بحران ” اندازه آلت تناسلی” یک بحران دست ساز و معلول ذهنیت ِ بیمارگونۀ ایدئولوژیک – سیاسی است. هدف از این دست بحران سازی‌ها این است که افکار عمومی را از اندیشیدن به چرائی و چگونگی بحران‌های واقعی به سوی فکر کردن به ” اندازه آلت تناسلی ” و مشکلات ” آلت تناسلی‌ای درحکومت اسلامی بکشاند تا بحران‌های واقعی دور زده شوند.
۲
سکس به ویژه ” اروتیسم” یکی از زیباترین پدیده‌های زندگی ست. فقدان آموزش صحیح، عدم درک ارزش‌های عاطفی – انسانی این پدیده، و پاره‌ای از اختلال‌های روانی و مشکلات خانوادگی و اجتماعی سبب بروز اختلال اعتیاد ذهنی و رفتاری به این پدیدۀ حیاتی خواهد شد. دو سویۀ برخورد افراطی، یعنی بی بندو باری از سوئی، و محدود و ممنوع سازی از سوی دیگر، راه به اختلال و انحراف خواهند برد. تجربه تاریخی و جهانی، از جمله در میهن خودمان نشان داده است که ممنوعیت‌ها و محدود سازی‌های مذهبی و نابخردانه دررابطه با سکس به عکس عمل کرده است و محدود شوندگان و محدود کنندگان به گونه‌ای افراطی برای دست یابی به این میوۀ ممنوعه سد محدودیت‌ها رامی شکنند وحداقل به نوعی ازمعتادان و منجرفان جنسی بَدَل می‌شوند. رفتار جنسی بخش بزرگی از کشیش‌ها وآخوندها نمونه‌ای از این نوع اعتیاد و انحراف است. در میهنمان مَثَلی ست معروف بر بنائی واقعی که بسیاری از آخوندهای معمم و مکلا وارونه هستند، در این معنا که اول آلت تناسلی، بعد شکم و در نهایت مغزآنان (اگر داشته باشند) کار می‌کند.
۳