Saturday, April 21, 2018

فرمانروایی اشباح


 فرمانروایی  اشباح
محسن حیدریان - ایران امروز
معنای برکناری تحقیرآمیز نجفی شهردار خوش‌نام تهران که در میان بهت رای دهندگان تهرانی و سکوت اصلاح‌طلبان، همچون خرگوش زهره ترک شده‌ای به کام افعی فرو رفت، چیست؟ این برکناری درست ۲۴ ساعت پس از اعلان استعفا وی به بهانه بیماری و عدم پذیرش آن از سوی نمایندگان منتخب مردم تهران، چنان آمرانه و بی‌توجه به تشریفات قانونی از سوی دادستان دیکته شد، که در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی هم نظیر ندارد.
فرار کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست که به گفته خودش از سوی مراکز پنهانی زیر فشار های خردکننده و اتهامات «جاسوسی» کشور را ترک کرد، به چه معناست؟