Monday, April 9, 2018

حکومت نظامیان؟حکومت نظامیان؟
رامین کامران
موقعیت بحرانی حکومت اسلامی بر همه و از جمله طبقۀ حاکم اسلامی بسیار روشن است. دستگاهشان دارد میرود به سوی فروپاشی و سرآسیمه اند که چاره ای بجویند و نمی یابند. اوضاع کمابیش به دوران آخر حکومت آریامهری شباهت پیدا کرده، البته با تفاوتهای قابل توجه. در این میان صحبت از حکومت نظامی ها و احیاناً کودتای نظامی هم میشود. باید از نزدیک دید که اصلاً معنای این حرف چیست.
اصلاً نظامی ها قرار است چه بکنند که از دست دولتهای معمولی برنمیاید؟ اول از همه نشان دادن قاطعیت در مهار مخالفان و سرکوب آنها. این کمابیش همان تصوری بود که در دورۀ شاه رواج داشت. عده ای برای این کار منتظر اویسی بودند، ولی شاه ازهاری را به ریاست دولت منصوب کرد، چون دنبال دولت محلل بود نه سرکوبگر. به هر حال، امروز اسباب سرکوب از همه جهت مهیاست و روی کار آمدن نظامیان در این امر تغییری نمیدهد.

بحران ارزی یا واقعی شدن قیمت؟ دلار به ۶۰۰۰ تومان رسید


جمله معروف آیت الله خمینی

بحران ارزی یا واقعی شدن قیمت؟ دلار به ۶۰۰۰ تومان رسید
یورو نیوز
افزایش قیمت ارز در ایران خرید و فروش ارز در بسیاری از صرافی های تهران را روز گذشته متوقف کرد و تازه ترین خبرها گویای معامله دلار در بازار تهران با قیمت ۶۰۰۰ تومان می باشد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اوایل بهمن ۱۳۹۶ در گفتگویی تلویزیونی درباره قیمت دلار گفته بود که «مردم خیالشان از بابت دلار راحت باشد.» در زمانی که حسن روحانی به مردم اعلام کرد که خیالشان از قیمت دلار راحت باشد، دلار در قیمت ۴۵۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان معامله می شد و امروز دوشنبه ۲۰ فروردین دلار در قیمت ۶۰۰۰ تومان معامله می شود. به عبارت دیگر قیمت دلار در کمتر از ۳ ماه، ۲۱ درصد افزایش یافته است.