Saturday, April 7, 2018

زنان بی حجاب ایرانی در جنگ با آخوندها و مذهب تحمیلی

پاسیفیسم چیست؟پاسیفیسم چیست؟
فرد صابری  – بطور خلاصه پاسیفیسم به معنای مخالفت با جنگ‌طلبی و عدم خشونت است. اما مخالفان آن معتتقدند که پاسیفیسم نوعی تلاش و (اعلان جنگ علیه جنگ) معنا می‌دهد زیرا از آنجا که جنگ نوعی انتخاب نیست بلکه یک «تحمیل» است از سوی متجاوز،  پس هرگونه تلاشی برای رهایی از این تحمیل، مانند صورت حساب رستورانی است که حتی اگر مشتری شکمباره‌ی رستوران موفق به فرار هم گردد،  مشتری نگون‌بخت دیگری باید جور آن را بکشد!

در مقابل، پاسیفیست‌ها با عنوان کردن مزایای بی‌شمار صلح و آرامش که بسیار هم منطقی هستند، پرهیز از رویارویی و مماشات را توصیه می‌کنند. اما مشکل از اینجا آغاز می‌شود که پاسیفیست‌ها برای اثبات حقانیت تز خود همیشه باید از دارایی‌های طرف مقابل، یا بهتر بگوییم متجاوز، مایه و هزینه کنند. یعنی همه چیزهایی که امروز در کیسه متجاوزین وجود دارد را به نام پرهیز از خشونت و صلح‌طلبی به نام اثبات تز خود مطرح نمایند! مثلا  به اصلاح‌طلبان و وضعیت رقت‌بار آنان بنگرید. اصلاح تدریجی! اصلاح از درون! اعتدالگرایی! و نتیجه؟! انتخاب روحانی و دماغ سوخته‌ی اصلاح‌طلبان.