Monday, April 2, 2018

این بار غربی ها چه آشی برای ما پخته اند؟این بار غربی ها چه آشی برای ما پخته اند؟        
شیرین طبیب زاده
این بارغربیها چه آشی برای ما پخته اند؟ اگر ما زودتر نجنبیم!
با علم باینکه انسان عاقلی که علم غیب ندارد نبایستی حوادث آینده را پیش بینی کند،من دل به دریا میزنم و آنچه را که در مورد برنامه های قدرتهای غربی و بعضی از هموطنان در مورد میهن عزیزمان حس میکنم رادراین نوشته می آورم.در عین حال امیدوارم که این حدس و گمان من به وقوع نه پیوندد.