Saturday, March 31, 2018

روسیه و بقای رژیم حاکم بر ایران
 روسیه و بقای رژیم حاکم بر ایران
ایران امروز
شواهد و قرائن از شتاب‌گیری تلاش‌های ایالات متحده در تغییر (و یا حداقل تغییر در رفتار ) نظام جمهوری اسلامی و استقرار رژیمی در ایران حکایت دارند که بتواند منافع غرب را در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان به لحاظ ژئو استرتژیک، تامین نماید. از نظر رئیس جمهور آمریکا «زمان برای تغییر در ایران فرارسیده». این در شرایطی است که ترامپ طرفداران اعمال فشار حداکثر بر رژیم ایران را یکی پس از دیگری جایگزین مجریان و مشاورین میانه‌رو خود در حیطه‌های اطلاعاتی، امنیتی، سیاست خارجی و دفاعی می‌کند.