Wednesday, March 28, 2018

کدام چپ، کدام راهبرد برای ایران؟کدام چپ، کدام راهبرد برای ایران؟
علی کشتگر
کنگره وحدت بخشی از چپ ایران تا چند روز دیگر برگزار می‌شود. این یادداشت را به همین مناسبت می‌نویسم و نخست طرح یک پرسش اساسی:
چپ ایران تاریخی طولانی و سرشار از پیکار و تلاشهای حماسی در کارنامه خود دارد چنان که بی گزافه می‌توان گفت در یک قرن گذشته چه در امر پیشینه پیکارهای سیاسی و فرهنگی و چه در زمینه تحمل خسارات و هزینه‌های سنگین انسانی با هیچ جریان سیاسی دیگر تاریخ ایران قابل مقایسه هم نیست. چرا این پر سابقه ترین و پیکارگرترین جریان تاریخ ایران، در سرزمین تشنه عدالت و آزادی از وزن و اعتبار در خور خویش برخوردار نیست؟
پاسخ کامل و همه جانبه به این پرسش مستلزم یک پژوهش اجتماعی-تاریخی همه جانبه است. در این جا من فقط به چند نکته مهم اشاره می‌کنم: