Monday, January 29, 2018

پس از زنان تن فروش ایرانی زنان بوتانی هم از کردستان عراق سر در آوردند



پس از زنان تن فروش ایرانی زنان بوتانی هم از کردستان عراق سر در آوردند

برده داری جدید،زنان بوتانی که ازکردستان عراق سردرآوردند 

به گزارش ایرنا، یک وب سایت خبری در بوتان از سرگذشت زنانی روایت کرده است که در معرض فریب باندهای قاچاق انسان قرار گرفتند و بجای این که برای یافتن کار به ترکیه برده شوند، در اقلیم کردستان عراق به طرف ثالث فروخته شدند و اکنون بازگشتشان به خانه منوط به پرداخت 5000 دلار به کارفرمایانی است که طبق قرارداد باید دو سال برای آنها رایگان کار کنند.
بوتان یک کشور پادشاهی در جنوب آسیا است که با جمعیت حدود 700هزار نفر در شرق کوه های هیمالیا در همسایگی هند و چین واقع است.
این گزارش سرگذشت چندین زن و دختر بوتانی است که به باندهای قاچاق انسان پول دادند تا آنها را برای کار به ترکیه ببرند اما این باندها با فریب کاری آنها را به اقلیم کردستان عراق آوردند.