Sunday, November 18, 2018

ده سازمان چپ ایرانی برای همکاری با یکدیگر متحد شدندده سازمان چپ ایرانی برای همکاری با یکدیگر متحد شدند

ده گروه و سازمان سیاسی چپگرای ایرانی با انتشار فراخوانی همکاری مشترک خود را اعلام کردند و آن را "گامی جهت ایجاد یک اتحاد گسترده" دانستند.
امضاکنندگان این فراخوان بر "ضرورت اتحاد وسیع برای استقرار دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم در ایران و ارزش های چون رواداری، پلورالیسم، جدایی دین و دولت"... تأکید کرده و مبانی طرح مشترک همکاری خود را برشمرده اند.
آنها نوشته اند که استقرار یک نظام دموکراتیک در شکل جمهوری پارلمانی لائیک، تقسیم قدرت در ساختار سیاسی ایران، ایجاد یک نظام سیاسی و اداری فدرال، تأمین برابری حقوقی شهروندان، تأمین برابری حقوقی زنان و مردان، لغو مجازات اعدام، برقراری روابط سیاسی ایران با همۀ کشورها و مخالفت با دخالت نیروهای خارجی در امور مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آلترناتیوسازی توسط آنها... از جمله اهداف مهم طرح همکاری گروه ها و سازمان های امضاءکنندۀ فراخوان همکاری مشترک است.
امضاکنندگان این فراخوان عبارتند از :
اتحاد دموکراتیک آذربایجان – بیرلیک
جنبش جمهوریخواهان دموکرات و لائیک ایران
حزب تضامن دموکراتیک اهواز
حزب دموکرات کردستان ایران
حزب دموکرات کردستان
حزب کومه له کردستان ایران
حزب مردم بلوچستان
سازمان فدائیان خلق ایران
شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران
کومه له زحمتکشان کردستان