Thursday, September 20, 2018

نوری همدانی: بگویید که همه علوم ساخته و پرداخته اسلام است


عکس نایاب از اولین سازنده هواپیما در 1400 سال پیش در جهان اسلام
 

آیت الله حسین نوری همدانی،  در دیدار با نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها از مصطفی رستمی خواست که دانشگاهیان را وادار به اثبات این فرضیه کند که تمام علوم ساخته و پرداخته اسلام و مسلمانان بوده است.
او ادامه داد :تمام دنیا برای برداشت‌های علوم از اسلام استفاده کرده‌اند. آن‌ها اما در حقیقت نمک خورده و نمکدان شکسته هستند، در نتیجه مردم فکر می‌‌کنند که علوم از غرب آمده است. به عنوان مثال در منابع دینی ما وجود دارد که برخی کرات دیگر قابلیت سکونت دارند ولی امروز کشف این مسأله را به یکی از دانشمندان غربی نسبت داده‌اند. شما باید اثبات کنید که تمام علوم ساخته و پرداخته اسلام و علمای بزرگ دین بوده است.