Thursday, August 9, 2018

رهبر جمهوری اسلامی جرئت نداشت نام آمریکا را به لب بیاوردبعد از هشدار ترامپ : دیگر هرگز امریکا را تهدید نکن
 رهبر جمهوری اسلامی جرئت نداشت نام آمریکا را به لب بیاورد و به جای آن گفت دیگران هیچ غلطی نمیتوانند بکنند