Tuesday, July 31, 2018

تذکر رهبر به سردار: سخنرانی نکنیدتذکر رهبر به سردار: سخنرانی نکنید
ه نقل از کانال تلگرامی و فیسبوک بابک داد, از طرف «بزرگان نظام» به قاسم سلیمانی تذکر داده شد سخنرانی نکند!
 خبر اختصاصی: «تذکر رهبر به سردار: سخنرانی نکنید!»
پس از تحقیق از دو منبع موثق و مستقل, «صحت خبر» زیر تأیید گردید:
صبح یکشنبه 7 مرداد از بیترهبری به آقای قاسم سلیمانی تذکر داده شده با توجه به خطاهای فاحش او در سخنرانی اخیرش, که موجب اعتراضات فراوانی در سطوح بالای نظام و افزایش تهدیدات امنیتی شده, لازم است وی به عنوان فرمانده سپاه قدس لازم است تا اطلاع ثانوی «سکوت» کرده و با ایراد سخنرانی, برای نظام و رهبر بیش از این هزینهتراشی نکند.
بابک داد