Sunday, June 17, 2018

پروانه سلحشوری برخی از باهم بودن مردم هراس دارند


پروانه سلحشوری ، نماینده تهران در مجلس: در كشور مرجع تصميم‌ گيری مشخصی وجود ندارد. برخی از باهم بودن مردم هراس دارند.