Thursday, June 28, 2018

جعفری دولت آبادی دادستان تهران مخالفان نظام باید اعدام گردندجعفری دولت‌آبادی، دادستان  تهران از بازداشت افرادی در ارتباط با اعتراضات روزهای اخیر بازار تهران خبر داده و به گفته خود "مفسدان اقتصادی"! (معترضان ) را به اعدام تهدید کرده است.