Wednesday, May 16, 2018

یک منبع آگاه اطلاعاتی : سردار قاسم سلیمانی طراح اصلی حملات تروریستی در بروکسلیک منبع آگاه اطلاعاتی : سردار قاسم سلیمانی طراح اصلی حملات تروریستی در بروکسل
مهرداد شاکری
بنا به اظهار یک منبع اطلاعاتی در ایران که سال هاست در حال رصد فعالیت های سپاه قدس و کشف راه های ارتباطی نیروهای عملیاتی آنان در داخل و خارج از کشور میباشد، شواهد و قرائن زیادی تاکنون ازبرنامه ریزی و هدایت نیروهای داعش توسط سردار قاسم سلیمانی و انجام حملات تروریستی داعش در قلب اروپا با هدایت قاسم سلیمانی، بدست آمده است.
سلسله عملیات هایی که طی یک فرایند پیچیده اطلاعاتی عملیاتی با نظارت سردار سلیمانی انجام گرفته است.
یکی از بزرگترین این عملیات های تروریستی ، عملیات بمب گذاری در فرودگاه بروکسل در مارس ۲۰۱۶ می باشد.
حمله تروریستی گسترده ای که برای ماه ها وحشت و ترس را در قلب اروپا حاکم نمود.
و سر آغازی گردید برای انجام عملیات های تروریستی گسترده که تاکنون نیز در جریان می باشد.
سپاه قدس توانست از داعش به عنوان بازوی راست عملیاتی خود در گوشه گوشه دنیا استفاده نماید.
بدون داعش سپاه قادر به حضور گسترده در خارج از مرزهای ایران نبود.
در آینده ای نه چندان دور پرده از رازهای مخوف سپاه قدس در این زمینه برخواهیم داشت.
نگام