Friday, May 11, 2018

احمد خاتمی اسراییل اگر دیوانگی کند تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرداحمد خاتمی اسراییل اگر دیوانگی کند تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد.

 امام جمعه موقت تهران در خطبه های خود گفت: ما کاری به بمب اتمی نداریم بلکه سیاست ما بازدارندگی است و در این عرصه ایران روز به روز بر اقتدار موشکی خود خواهد افزود تا اسراییل خوابش نبرد و این کابوس را همیشه مجسم ببیند اگر دیوانگی کند تل آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهیم کرد.