Thursday, July 6, 2017

12 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر مطلق هستند محمد مخبر دزفولی، رئیس نهاد موسوم به «ستاد اجرایی فرمان امام»، روز پنج‌شنبه گفت:
دوازده میلیون تن در کشور زیر خط فقر مطلق، و نزدیک به سی میلیون تن نیز زیر خط  فقر نسبی قرار دارند.
 شتاب فقر در کشور شیب بسیار پیدا کرده و به گفته او «ظرف هفت - هشت سال گذشته این شیب بسرعت پیش رفته است».
پیش از این محمدباقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، در کارزار انتخابات گفته بود ۱۰ درصد جمعیت کشور در فقر مطلق هستند و گرسنه می‌خوابند.

«ستاد اجرایی فرمان امام» مدیریت اموال در اختیارِ رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. این اموال و فعالیت‌ها از نظارت مجلس بیرون است و به بودجه عمومی کشور وابسته نیست .

ایرنا