Sunday, May 7, 2017

شاهپور غلامرضا پهلوی، آخرین فرزند بازماندۀ رضاشاه، درگذشتشاهپور غلامرضا پهلوی، آخرین فرزند بازماندۀ رضاشاه، درگذشت
بیانیه شاهزاده رضا پهلوی
به مناسبت درگذشت شاهپور غلامرضا پهلوی
شاهپور غلامرضا پهلوی عموی عزیزم و آخرین فرزند رضا شاه بزرگ امروز در بستر بیماری با زندگی بدرود گفت و ما را در غم خود باقی گذاشت. او همیشه به ایران میهن عزیز خود عشق میورزید تا در انتظار آزادی و دیدن وطن خویش چشم از جهان فروبست.
من با اندوهی فراوان خود را در غم بازماندگان ایشان همسر مهربان و وفادارشان و الا حضرت منیژه و عموزاده هایم،بهمن،مریم،آذر و بهرام سهیم میدانم و از صمیم قلب مصیبت وارده را به آنها تسلیت میگویم.
رضا پهلوی

* * *
به گزارش رادیو فرانسه شاهپورغلامرضا پهلوی که پیش از انقلاب با درجۀ