Saturday, February 18, 2017

آب جوش روی آلت تناسلی مردان باند صیغه، شکنجه
در مشهد صیغه خانه و یا خانه ای كه مردان برای صیغه به آنجا برده می شدند کشف شده که در آن انواع جنایات صورت می گرفته است. دادستان عمومی مشهد گوشه ای از ماجرا را به سبک خود فاش کرده و گفته است:
یک زن جوان، مردان میانسال را برای صیغه به این خانه که در منطقه گلشهر مشهد قرار داشته می کشانده است. در این خانه مردان را عریان کرده، آنها را به شکلی فجیع شکنجه داده و از این صحنه ها به قصد اخاذی فیلمبرداری می کردند. شکنجه با تیغه چاقو و قمه داغ صورت می گرفته و سپس روی آلت تناسلی مرد شکنجه شده آب جوش می ریخته اند.
تاکنون سه شاکی که قربانی شکنجه هم شده اند شناسائی شده اند که یکی از آنها به علت شدت شکنجه در بیمارستان بستری است. تاکنون یک مرد جوان تبعه خارجی به همراه یک زن دستگیر شده اند و از محل فعالیت آنها انواع ابزار شکنجه خون آلود نظیر تیغ، قمه، چاقو و چماق کشف و ضبط شده است.

پیک نت