Monday, February 13, 2017

با گاز سمی قصد کشتن مهدی خزعلی را داشتند
 طبق گفته دکتر مهدی خزعلی ، وی حدود ساعت ١١/۵ صبح از زندان اوین به بیمارستان اعزام شده و این در حالی است که ساعت ٣ به بیمارستان طالقانی رسیده است.

به گفته مهدی خزعلی وی را به مدت یک ساعت در داخل آمبولانس در مقابل درب های اوین تنها رها کرده و تمامی درب ها ، قفل و بدون دستگیره بوده اند که ناگاه گازی شروع به پخش شدن کرده و وی دچار تنگی نفس شده و احساس خفگی می کند.

دکتر خزعلی برای رهایی از این وضعیت کشنده و بغرنج حوله ای خیس را که معمولا برای خنک کردن خود و التیام جراحات ناشی از جانبازی جنگ به همراه داشته جلوی بینی خود را می گیرد وبا زحمت زیاد و کوبیدن خود به درب آمبولانس نهایتا موفق می شود یکی از درب ها را باز کند و با تنفس هوای آزاد خود را از خفگی برهاند.

پس از رها شدن دکتر خزعلی از خطر کشته شدن طبق سناریوی طراحی شده توسط نیروهای امنیتی ، به ناچار وی را به بیمارستان بقیه الله منتقل می کنند چرا که دکتر خانی پزشک بهداری زندان اوین اصرار بر انتقال وی به این بیمارستان داشته است.

اما بیمارستان بقیه الله از پذیرش دکتر خزعلی خود داری کرده لذا به ناچار او را به بیمارستان طالقانی منتقل می کنند.

حال با این شرایط عجیب و مرموز پیش آمده ، سوال این ماجرا این است که چرا بیماری را بر اساس تشخیص و اعلام پزشکان هر لحظه احتمال وقوع سکته قلبی دارد، ٣/۵ ساعت در ماشین آمبولانس در شهر چرخانیده شده و بعد به اورژانس رسیده است؟

نگام