Monday, January 9, 2017

مهدی هاشمی رفسنجانی: پدرم را کشتند
فرزندان هاشمی رفسنجانی نیز که طی سالهای اخیر به بهانه های متفاوت ممنوع الخروج و حتی زندانی شده اند.
مهدی هاشمی رفسنجانی در هنگام مرگ پدر، در زندان اوین، دوران حبس خود را می گذراند و اکنون جهت شرکت در مراسم دفن پدر از زندان خارج شده است.
برخی از منابع غیررسمی می گویند، مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر بزرگ هاشمی مقابل درب بیمارستان شهدای تجریش تهران، در میان تجمع کثیر طرفداران هاشمی در آن محل، با صدای بلند گفته است: “پدرم را کشتند”.
از دیگر سو، طرفداران هاشمی رفسنجانی در همان لحظات اول اعلام مرگش، تقاضای کالبدشکافی وی را مطرح نموده اند که با مخالفت صریح سران نظام روبرو شده است.

روژی کورد