Sunday, January 29, 2017

باز پس گرفتن گرین کارت ایرانیان در فرودگاه
 اجبار ایرانیان داری گرین کارت به امضای فرم 407 در فرودگاه
خبرگزاری ایرانشهر
شاهدان عینی می گویند تعدادی از دارندگان گرین کارت ایرانی تبار در فرودگاه بین المللی لس آنجلس پس از ساعت ها انتظار مجبور به امضای فرم شماره 407 امور مهاجرتی برای ورود به خاک آمریکا شده اند. امضای این فرم به منزله باز پس دادن داوطلبانه گرین کارت به ایالات متحده آمریکا است.