Tuesday, January 31, 2017

محبوبیت خامنه ای از نظر آخوند محمد یزدیرئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: ولی‌امر آنقدر در جامعه محبوب است که خواسته‌هایش بر زمین نمی‌ماند


محمد یزدی گفته که «ولی امر به‌عنوان نائب امام زمان، آن‌قدر در میان امت مقبولیت، محبوبیت و نفوذ دارد که هیچ‌گاه نمی‌گذارند چیزی از خواسته‌های ایشان بر زمین بماند.»

آقای یزدی اضافه کرده «ولایت‌فقیه به‌عنوان بحثی صرفاً تئوری نبوده و بحثی اجرایی و عملی است که باید در منظر و مرآی حاکمیت به‌طور کامل احساس و دیده شود.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفته که «نگرانی که در میان بسیاری از دلسوزان وجود دارد این است که گویا روند عمومی حوزه، به‌گونه‌ای پیش می‌رود که برخی می‌خواهند تحت عناوین خاص، حوزه را به دوران قبل از انقلاب برگردانند.»

به گفته وی «وقتی سخن از انقلابی ماندن حوزه به میان می‌آید باید حوزه‌های علمیه به‌ویژه حوزه علمیه قم به‌عنوان بزرگ‌ترین حوزه شیعی، مهم شمرده شود

دیگربان: