Tuesday, September 20, 2016

بازداشت سه پناهنده ایرانی به اتهام تجاوز در دانمارک رسانه های دانمارکی به نقل از پلیس دانمارک از بازداشت سه پناهجوی ایرانی به اتهام تجاوز به عنف خبر داده است. یک زن 32 ساله گفته است که سه مرد ایرانی که در یک مرکز نگهد اری پناهندگان در سامسو (جزیره ای در کاتگات دانمارک) زندگی می کرده اند یکشنبه به او تجاوز کردند.


متهمان بعدازظهر دوشنبه در دادگاهی در آرهوس حاضر شدند. دادستان گفته است که تمام مردان متهم به ارتکاب تجاوز ایرانی بوده اند. پلیس گفته که طبق گزارشات تجاوز در خانه آن زن روی داده و حادثه در حدود ساعت 10:15 دقیقه بعدازظهر یکشنبه گزارش شده است.

به گزارش خرداد، دادستان خواستار بررسی این پرونده پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی شده است. در جلسه دادگاه جزئیات درباره نوع رابطه این زن با مردان در مرکز پناهندگی مطرح شده است.

 دو تن از مردان دستگیر شده 30 ساله و نفر سوم 22 ساله بوده اند

خرداد