Wednesday, January 6, 2016

افزایش شش برابری فقر در ایرانمقام‌های دولتی همچنان از ارائه آمار دقیق خط فقر و جمعیت زیر خط فقر خودداری می‌کنند، اما پژوهش‌های صورت گرفته بیانگر رشد شدید فقر در ایران و افزایش جمعیت زیر خط فقر هستند. فقر در استان‌های دور از مرکز شدیدتر از فقر در استان‌های مرکزی است.
نتایج تحقیقی که توسط پژوهشکده آماری ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که حداقل هزینه زندگی یک خانوار پنج نفره در تهران، پنج برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است.