Sunday, August 2, 2015

این ساعت دیواری اختراع حوزه علمیه قم می باشدالبته تنها کاغذ را فتوکپی کرده اند و دادند تا ساعت ساز برای آنها بچسباند
یعنی تقلب کرده اند