Wednesday, July 29, 2015

یک شتر 4 روز در کنار قبر صاحبش زانو زده استیک شتر با وجود درگذشت صاحبش، به مدت 4 روز متوالی در کنار قبر او زانو زده و از ترک محل خودداری می کند. این حادثه در استان اب در مرکز یمن روی داده است.