Tuesday, July 14, 2015

روزنامه ها و توافق هسته ای
تلگرافی که منجر به خود کشی هیتلر شد!
طی یک مزایده، تلگرامی که منجر به مرگ هیتلر شد به قیمت 55 هزار دلار فروخته شد. 
 یکی از تلگراف های مهم مربوط به جنگ جهانی دوم در مزایده ای در این هفته به فروش رسید. 

این تلگراف توسط رهبر ارتش نازی ها Hermann Goering در 23 آپریل 1945 به هیتلر فرستاده شده بود. 

Hermann Goering که می دانست هیتلر دریک پناهگاه پنهان شده است در این تلگراف برای هیتلر نوشته بود: همان طور که قبلا من را به عنوان جانشین خودت معرفی کرده بودی، امشب رهبری و فرماندهی آلمان به من می رسد. 

هیتلر پس از دریافت این تلگراف این اقدام Hermann Goering را کودتا خواند و در یک پیام رادیویی او را خائن خطاب کرد و یک هفته پس از این حادثه خودکشی کرد. 
این تلگراف که توسط کاپیتان ارتش آمریکا Benjamin Bradin در پناهگاه هیتلر یافت شد در روز سه شنبه گذشته در یک مزایده به قیمت 55 هزار دلار به یک ناشناس آمریکایی به سه برابر قیمت فروخته شد.

منبع پارسینه