Sunday, April 19, 2015

اعتراض یک دختر ایرانی با استناد به آیه قرآنی علیه سگ کشی


تنها در ایران

راستی نظر علما در باره این عکس و استفاده از آیه قرآنی علیه عمل شنیع سگ کشی چیست