Sunday, March 29, 2015

بهشت ایران تبدیل به جهنم می شوداستان مازندران ما بیش از دو هزار امامزاده دارد 
آیا یکی از اینها نمی تواند معجزه ای بکند تا این « بهشت ایران » تبدیل به جهنم نشود .