Tuesday, March 17, 2015

تجاوز به مدونا در 19 سالگیمادونا 56 ساله در مصاحبه با هاروارد استبرن گفت که در 19 سالگی به او تجاوز شده است . 
او در این مصاحبه اظهار داشت که این حادثه در سال نخست اقامتش در gazeta. ru  نیویورک رخ داده است  .
مادونا خواننده مشهور آمریکایی ادامه داد در آن هنگام از فرد عابری خواست مقداری پول خورد به او بدهد تا بتواند با تلفن عمومی تماس بگیرد. این مرد به او پیشنهاد داد تا او را به خانه‌اش که نزدیک است همراهی کند و از راه تلفن منزل تماسش را بگیرد. 
من موافقت کردم و با او رفتم . اما در منزل با تهدید چاقو به من تجاوز کرد  .
مدونا گفت که بعد از تجاوز به پلیس به دلیل احساس شرم و حقارت مراجعه نکرده  .  است .