Friday, March 13, 2015

تنه زدن زنان در خیابانها به مردانعجب دور و زمونه ای شده !؟ زنان به مردان تنه می زنند .
در صدر اسلام و حکومت عدل علی عجب فسادهایی بوده است که ما نمی دانستیم
دو عکس از بارش برف در زاهدان