Monday, March 2, 2015

معرفی کتاب در مملکت آخوندی کتاب حکومت های تئوکراسی ( حکومت خداوند ) مبتنی بر
ولایت فقیه در تقابل با دموکراسی غرب کافر در 120 صفحه و با تیراژ 1000 نسخه رونمایی شد

این شهر ایرانی پایتخت علم لقب گرفته استاین شهر ایرانی پایتخت علم لقب گرفت 
هیچ اثری از جهل و خرافات در این شهر زیبا یافت نمی شود
از کوچک و بزرگ دانشمند هستند 
هر سال هزارها انیشتین تولید میکند ( در حوزه ها )
نشانه ای از عزاداری و گریه و زاری در آن یافت نمی شود
در تمام سال رقص و آواز  در کوچه و خیابانهایش موج میزند


عکسهای بی حجاب نگار حائری زندانی سیاسی پس از آزادی از زنداننگار حائری با وثیقه دو میلیارد تومانی از زندان قرچک ورامین آزاد شد