Thursday, February 19, 2015

خایه مالی مجدد دبیرکل وزارت امور خارجه نروژ در دیدار با رییس دفتر آخوند روحانی


وگر استرومن دبیرکل وزارت امور خارجه نروژ روز چهارشنبه با محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور دیدار کرد.

فکر میکنید این خایه مالی برای چه باشد ؟


نماز جماعت در بوتیک